AustinKairis-SPREAD2F

Male model Austin Kairis photographed in vintage Kansai by Alexander Thompson for Ponyboy magazine.