AustinKairis-SPREAD8F

Model Austin Kairis photographed in vintage Balenciaga by Alexander Thompson for Ponyboy magazine.