Brandon-Welchez-Ponyboy-POLAROID

Polaroid of musician Brandon Welchez by Alexander Thompson for Ponyboy.