Lola-PONYBOY-LOVES-SPREAD

Ponyboy loves Lola Devlin! Photographed by Alexander Thompson for Ponyboy Magazine in New York City.