Moscow-FW-SS16-SPREAD13FF

Model Alexandra Rudakova, from Fresh Models Moscow photographed by Guy Kushi & Yariv Fein, wearing Viva Vox S/S16. Ponyboy magazine.