Ponyboy-Q&A-SammyThayer-Opener

Male model Sammy Thayer for Ponyboy. Photography & styling by Alexander Thompson. Spread #1.