AVI-SPIVAK-OPENER2

Buttons by NYC artist Avi Spivak. Ponyboy magazine.