Stan-Polaroid

Polaroid of Stan Simons by Alexander Thompson for Ponyboy magazine.