KATY-K-SPREAD10F

1980's Katy K collection courtesy of Katy Kattleman for Ponyboy Magazine.