Kristin-Gallegos-32F

Ashley Smith for So It Goes magazine, photographed by Kristin Gallegos. Ponyboy magazine.