Scott-Fraser-Collection-Ponyboy-4

Scott Fraser Collection image 4. Ponyboy magazine.