AustinKairis-SPREAD9F

Model Austin Kairis photographed in vintage Kansai by Alexander Thompson for Ponyboy magazine.