AVI-SPIVAK-Portrait4FF

B&W portrait of artist Avi Spivak by Alexander Thompson for Ponyboy magazine.