AVI-SPIVAK-SPREAD17F

Flyers by artist Avi Spivak. Ponyboy magazine.