AVI-SPIVAK-SPREAD21F

Cityscapes by NYC artist Avi Spivak. Ponyboy magazine.