AVI-SPIVAK-SPREAD24F

Illustrations by artist Avi Spivak. Ponyboy magazine.