Dutch-PONYBOY-AlexanderThompson-OPENER

Dutch Welch photographed by Alexander Thompson for Ponyboy magazine in New York City.