Sophie-Polaroid

Polaroid of Sophie Cozine by Alexander Thompson for Ponyboy magazine.