HarlemSlim-SPREAD14F

Flyers of New York City musician Harlem Slim. Ponyboy magazine.