KateClover&BrandonWelchez-Ponyboy-SPREAD3F

Musicians Kate Clover & Brandon Welchez photographed by Alexander Thompson for Ponyboy in New York City. Spread 3.