Kristin-Gallegos-38F

Model Ashley Smith, photographed by Kristin Gallegos. Ponyboy magazine.