pboy-cover-gypsywomen-ss17

Gypsy Sport Spring/Summer 2017. Ponyboy magazine. Photographed by Alexander Thompson.