PBOY-COVER-IZZY

Model Izzy Pawline in Cheng. Ponyboy magazine.