Ponyboy-Q&A-DAMIEN-MEDINA-Opener

Model Damien Medina for Ponyboy. Photography by Alexander Thompson.