Ponyboy-Q&A-KODAKARA-FLETCHER-Opener

Kodakara Fletcher from Crawford Models for Ponyboy. Photography & styling by Alexander Thompson.