SAMMY-THAYER-PONYBOY-SPREAD4F

Model Sammy Thayer photographed for Ponyboy magazine by Alexander Thompson. Spread #4.