SAMMY-THAYER-PONYBOY-SPREAD7F

Model Sammy Thayer photographed for Ponyboy magazine by Alexander Thompson. Spread #7.