SAMMY-THAYER-PONYBOY-SPREAD8F

Model Sammy Thayer photographed for Ponyboy magazine by Alexander Thompson. Spread #8.