SAMMY-THAYER-PONYBOY-SPREAD9F

Model Sammy Thayer photographed for Ponyboy magazine by Alexander Thompson. Spread #9.