Ruth-Mora-SPREAD32F

Devo illustrations by Ruth Mora. Ponyboy magazine.