SAMMY-THAYER-PONYBOY-SPREAD2F

Model Sammy Thayer photographed for Ponyboy magazine by Alexander Thompson. Spread #2.