Scott-Fraser-Collection-Ponyboy-3

Scott Fraser Collection image 3. Ponyboy magazine.