Scott-Fraser-Collection-Ponyboy-5

Scott Fraser Collection image 5. Ponyboy magazine.