Scott-Fraser-Collection-Ponyboy-6

Scott Fraser Collection image 6. Ponyboy magazine.