Scott-Fraser-Collection-Ponyboy-7

Scott Fraser Collection image 7. Ponyboy magazine.