Scott-Fraser-Collection-Ponyboy-8

Scott Fraser Collection image 8. Ponyboy magazine.