TheoKogan-Theo&TheSkyscrapers-POLAROID-Ponyboy

Polaroid of Theo Kogan by Alexander Thompson, early 2000s for Theo & the Skyscrapers shoot. Ponyboy magazine.