thestompinriffraffs-ponyboy-spread19f

The Stompin' Riffraffs logo. Photographed by Alexander Thompson for Ponyboy magazine.