Vinnie-SPREAD-38F

Photos of Jasmin Rodriguez, courtesy of Vintage Vandalizm. Ponyboy Magazine.