Dave-WYLDLIFE-Polaroid

Polaroid of singer Dave Feldman from Wyldlife band by Alexander Thompson for Ponyboy magazine.