YOTS-COVER3-copy-2

WYLDLIFE album artwork, Year of the Snake. Ponyboy magazine.