AVI-SPIVAK-Portrait3FF

Portrait of artist Avi Spivak by Alexander Thompson for Ponyboy magazine.