Model Oliver Intriago for Ponyboy magazine. GIF 2.